Bij TS Management willen we ervoor zorgen dat de relaties met onze klanten zo soepel mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in TS Management stelt en nemen uw rechten ter harte. Met deze algemene voorwaarden willen wij u een duidelijk overzicht geven van uw rechten en plichten.

U leest deze informatie best zorgvuldig door voordat u ermee instemt.

U kunt de algemene voorwaarden ook afdrukken of digitaal opslaan.

Artikel 1.  Identiteit van de ondernemer.

TS Management

Oude Molenstraat 13

3512 Stevoort

België

Email  info@doggz.be

Ondernemingsnummer  0748846136

Btwnummer  BE0748846136

Artikel 2. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden – hierna de “AV” – definiëren de wederzijdse rechten en plichten in het geval van de online aankoop van producten in onze e-commerce webshop en zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen de ondernemer en de Klant.
Onder de Klant wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon die de producten uitsluitend voor niet-professionele doeleinden verwerft of gebruikt en deze producten op afstand koopt.

De AV geven uitdrukking aan alle verplichtingen van de partijen. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, indien de Klant de AV niet aanvaardt zal de bestelling niet worden gevalideerd. Door het plaatsen van een bestelling erkent de Klant uitdrukkelijk dat hij deze AV heeft gelezen en de daarin opgenomen rechten en plichten aanvaardt.

Artikel 3. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplichte heffingen of belastingen ten laste van de Klant.  

Indien leverings-, reserverings-, of administratiekosten, of nog andere kosten, in rekening worden gebracht, wordt dit apart vermeld. De bijkomende kosten worden uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier, d.w.z. voordat u de bestelling plaatst.

De vermelde prijs heeft uitsluitend betrekking op de artikelen zoals woord voor woord beschreven. De bijbehorende foto’s kunnen elementen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen.  De bijbehorende foto’s en specificaties zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke vergissingen of typefouten en zijn niet bindend voor de ondernemer. De ondernemer is niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

De ondernemer behoudt zich het recht om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

Artikel 4. Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen ook indien een bestelling reeds is bevestigd. In dit geval heeft de Klant het recht om te kiezen of hij van de aankoop afziet of deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Indien de Klant de aankoop niet binnen de week bevestigt, gaat de ondernemer ervan uit dat de Klant van de aankoop heeft afgezien.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product of dienst.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificatie gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 1. de prijs inclusief belastingen;
 2. de eventuele kosten van verzending;
 3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 5. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 6. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke manier deze voor de consument te raadplegen is;
 7. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

Indien de Klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, levertijd of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via een e-mail naar info@doggz.be.

Artikel 5. De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Om een bestelling te plaatsen, dient u meerderjarig te zijn. Als u nog minderjarig bent, mag u geen bestelling plaatsen. De bestelling dient dan te gebeuren door je ouders of je wettelijke vertegenwoordiger.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie elektronisch meesturen:

 1. het e-mail adres van de onderneming waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6. Online aankopen

Wanneer u de bestelling bevestigt, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden, prijzen en beschrijvingen van producten. De ondernemer behoudt het recht om uw bestelling te blokkeren als het afleveradres onjuist is of in geval van problemen tijdens de betaling.

De bestelling wordt geaccepteerd en bevestigd door de consument, door de gevraagde gegevens in te voeren.

Artikel 7. Annulering

Annulering van de bestelling is niet meer mogelijk van zodra de bestelling is verwerkt.
Zolang de bestelling nog niet is verwerkt, kan ze eventueel nog geannuleerd worden. De consument dient hiervoor schriftelijke een annulatie van de bestelling of een deel van de bestelling aan te vragen. De annulatie is pas definitief indien deze door de ondernemer schriftelijk, elektronisch of via e-mail is bevestigd.

Artikel 8. Betaling

De Klant heeft de keuze uit meerdere elektronische betaalmethoden zoals aangegeven op de betaalpagina.

Artikel 9. Levering

De producten worden geleverd zoals beschreven op de factuur of in de bestelbon.

De Klant dient de geleverde producten onmiddellijk te controleren bij ontvangst.

De levering wordt gedaan, op een door de consument opgegeven adres, zijnde een privé-adres, een openbaar en nabijgelegen afhaalpunt of bij een afhaalpunt naar keuze.
De ondernemer is niet aansprankelijk indien de goederen niet of niet tijdig door de consument worden afgehaald in het afhaalpunt.

De geaccepteerde bestellingen worden zo vlug als mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst uitgevoerd, tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn.

De door ons opgegeven leveringstermijnen worden slechts ter informatie gegeven en kunnen niet als bindend worden opgevat. Het niet nakomen van de leveringsdatum kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding aan de zijde van de ondernemer aangezien de leveringstermijnen slechts ter informatie en zonder enige verplichting worden vermeld.

Vertragingen in leveringen geven de Klant niet het recht om de bestelling te herroepen of schadevergoeding te eisen. De ondernemer is niet aansprakelijk in geval van vertraging van de kant van de bezorger (postdienst of koeriersdienst).

De door de ondernemer vermelde producten worden slechts aangeboden voor zover de producten op voorraad zijn. Indien deze niet op voorraad zijn, zal de ondernemer de Klant hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen de 30 dagen na de bestelling op de hoogte stellen. De ondernemer zal de Klant dan de keuze bieden tussen een terugbetaling, een gewijzigde levering of een uitgestelde levering.

Artikel 10. Herroepingsrecht

Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing op Klanten die in hun hoedanigheid van consument online artikelen van de ondernemer afnemen. De Klant heeft het recht om het contract binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van ontvangst van het product door de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is.

Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de ondernemer op de hoogte brengen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring. Het kenbaar maken dient de Klant te doen middels het modelformulier of door een e-mail naar info@doggz.be.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, moet de Klant zijn communicatie met betrekking tot zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroeppingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, maar in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij de ondernemer op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, terugsturen. De Klant is op tijd indien hij de goederen retourneert voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De Klant dient, bij betwisting, te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de Klant.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten:

 1. die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten en tijdschriften;
 7. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 11. Aansprakelijkheid voor schade

Verkoper is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die direct of indirect zou voortvloeien uit het door de ondernemer geleverde of verkochte producten, behoudens in geval van grove schuld of opzet. Dit laat de wettelijke rechten van de Klant als consument onverlet.

De aansprakelijkheid van verkoper is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde producten. In geen geval kan de Verkoper aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendementen of enige andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de Klant als aan derden. 

Artikel 12.  Overmacht

Indien de ondernemer door een onvoorziene omstandigheid buiten haar wil verhinderd is de opdracht geheel of gedeeltelijk uit te voeren, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht is de ondernemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

Indien de overmacht langer dan 90 dagen ononderbroken voortduurt, heeft elk van de partijen bij het contract het recht om het contract eenzijdig te beëindigen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de ondernemer verrichte diensten zullen niettemin pro rata aan de Klant gefactureerd worden.

Artikel 13.  Contractuele niet-nakoming

Indien één van de partijen zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, is de wederpartij gerechtigd, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de ingebrekestelling niet binnen 7 werkdagen wordt opgevolgd.

Onverminderd het voorgaande behoudt de ondernemer zich het recht voor artikelen terug te nemen die niet (volledig) zijn betaald. Elke niet-betaling maakt de openstaande facturen opeisbaar en geeft verkoper, na ingebrekestelling of zonder ingebrekestelling, het recht om eventuele toekomstige leveringen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Artikel 14. Klachten

Klachten dienen binnen 30 dagen na levering van de bestelling elektronisch of via e-mail naar info@doggz.be te worden gemeld. De klacht moet volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.  

De Klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kunnen dienen.

Artikel 15. Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden

De ondernemer behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving van de AV af te wijken, maar verbindt zich ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Klant de bestelling plaatste. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de andere bepalingen van de AV onverlet. De wijzigingen zijn van toepassing zodra ze online worden gezet voor elke aankoop gedaan na het online zetten.

De partijen erkennen dat de nietigheid van een van de clausules van de overeenkomst niet de nietigheid van de gehele overeenkomst impliceert. In dit geval verbinden de partijen zich ertoe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldig beding dat zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen ligt.

Artikel 16. Intellectuele eigendom

De teksten, grafieken, afbeeldingen, geluiden, video’s, databases, computertoepassingen en andere intellectuele creaties, die voldoende origineel zijn, zijn eigendom van de ondernemer en worden beschermd door de geldende intellectuele eigendomsrechten.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of exploitatie van de inhoud, merken en diensten die we achterlaten of leveren, op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de ondernemer, is ten strengste verboden, behalve voor elementen die uitdrukkelijk zijn aangeduid als royaltyvrij. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Klant niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te verspreiden, te verkopen en aan het publiek mee te delen.

Het is de Klant verboden om op onze website gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van onze website kunnen veranderen of schaden.

Artikel 17. Bescherming van persoonsgegevens

De ondernemer verzekert de Klant dat hij het grootste belang hecht aan de bescherming van zijn privacy en persoonsgegevens, en dat hij er steeds naar streeft om hierover duidelijk en transparant te communiceren. De ondernemer verbindt zich ertoe uw gegevens enkel te gebruiken voor de dienst na verkoop en u informatie toe te sturen. U heeft een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie van uw identiteitskaart) kunt u kosteloos een schriftelijke mededeling van uw persoonsgegevens bekomen door middel van een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag. Indien nodig kunt u ook vragen om gegevens te corrigeren die onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. U kunt uw verzoek altijd richten aan info@doggz.be.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing kunt u kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

De persoonlijke gegevens die door de klant worden verstrekt tijdens zijn bezoek of gebruik van het platform worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden zoals om het beheer en de controle over de uitvoering van de aangeboden diensten te verzekeren, om bestellingen en facturen te verzenden en op te volgen, om promotionele informatie over de producten en diensten door de gegevensbeheerder te verzenden, om eventueel gratis monsters te verzenden of diensten aan te bieden tegen gunstiger voorwaarden, om vragen van gebruikers te beantwoorden, om statistieken te realiseren, om de kwaliteit van de website en de producten en / of diensten door de gegevensbeheerder te verbeteren,  om informatie te verzenden over nieuwe producten en/of diensten door de gegevensbeheerder, direct marketingdoeleinden: Zorgen voor een betere identificatie van de interesses van de gebruiker verzameld en verwerkt door de ondernemer. De ondernemer houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te zien welke pagina’s van de website worden bezocht en in welke mate. De ondernemer verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving op dit gebied na te leven, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden overgedragen aan bedrijven die met ons samenwerken: IT-dienstverlener, accountant, postorderbedrijven, statistieken- en analyseprogramma’s.

Artikel 18. Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om individuen te identificeren, een cookie kan alleen een machine identificeren.

First party cookies zijn technische cookies die door de bezochte site zelf worden gebruikt en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bijvoorbeeld: instellingen die de gebruiker heeft gemaakt tijdens eerdere bezoeken aan de site, of een vooraf ingevuld formulier met gegevens die de gebruiker tijdens eerdere bezoeken heeft gemaakt.

Cookies van derden zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar van derden, bijvoorbeeld een bestaande marketing- of reclameplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan worden gedaan via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar dit beleid, dat echter verder surfen op de website niet verhindert.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing krijgt wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of dat de cookies vervolgens van uw harde schijf worden verwijderd.  U kunt dit doen via uw browserinstellingen (via de helpfunctie). Houd er rekening mee dat bepaalde grafische elementen mogelijk niet correct worden weergegeven of dat u bepaalde toepassingen mogelijk niet kunt gebruiken.

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Voor meer informatie over wat voor soort cookies worden gebruikt en hoe lang ze worden opgeslagen, raadpleegt u ons Cookiebeleid, dat beschikbaar is op onze website.

Artikel 19. Rechtsmacht

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de Klant waarop deze AV betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

In geval van betwisting en bij gebreke van een minnelijke schikking, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

Artikel 20. Contactgegevens

U kunt ons bereiken op het volgende nummer +32497449882 of per e-mail op info@doggz.be.

Laatst bijgewerkt op 21 mei 2022.